Member of FPK Group

Hnojivo ManeEco

Hnojivo ManEco

Nabízíme unikátní technologické řešení, které umožňuje zpracování kapalných organických odpadů s dosud nebývalou efektivitou za vzniku výsledného 100% organického hnojiva ManEco registrovaného u ÚKZÚZ.
V minulosti bylo touto technologií jen na území ČR zpracováno více než 6 000 000 tun kapalného organického odpadu​.


Organické hnojivo ​ManEco je půdním stabilizátorem, který zlepšuje biopedologické vlastnosti půdy.
Opakované hnojení průmyslovými hnojivy bez dodání organické hmoty do půdy, spolu s používáním stále těžší mechanizace vede k utužení půdy a narušení její přirozené schopnosti vázat vodu a k vodní i větrné erozi.
​ Při hnojení půdy klasickými průmyslovými hnojivy je účinnost pouze kolem 50 %, zbytek živin je rostlinami nevyužitý a je z půdy vyplavován do podzemních vod. Naproti tomu v organických hnojivech jsou živiny vázány v organických komplexech. Tyto živiny jsou uvolňovány postupně, nedochází k jejich vyplavování a úroveň jejich využití se pohybuje nad 90%.

Za pomoci technologie MANETECH je možné zpracovávat kapalné druhotné organické suroviny na kvalitní 100% organické hnojivo. Toto hnojivo je pak možné sušit za vzniku sekundárního hnojiva ManEco s obsahem sušiny 80 %.

Výhody hnojiva ManEco

 • 100% organické
 • Redukce zápachu
 • Transformace amoniakálního dusíku do organických komplexů snadno osvojitelných rostlinami​
 • Obnova biologické aktivity a půdní rovnováhy
 • Zlepšení sorpčních vlastností hnojiva zabraňujících průsaku dusíkatých a jiných anorganických látek do podzemních vod a udržujících v půdě příznivou relativní vlhkost
 • Transformace kapalné složky na pevný substrát
 • Dávkování kapalné složky k pevnému nosiči v poměru až 15 : 1 (zlepšení tixotropie)
 • Zvýšení výživové hodnoty organického hnojiva - dodání prvků důležitých pro výživu rostlin (N, P, K, Ca, Mg a další...)
 • Zvýšení aktivity edafonu a následné zvýšení podílu humusu v půdě
 • Neutralizace pH
 • Snížení ekonomických nákladů
 • Postupné a dlouhodobé využívání dusíku
 • Zvýšení obsahu organických látek a kationtové výměnné kapacity (KVK)
 • Univerzální využití hnojiva
 • ​Zlepšení skladovatelnosti

Jak to funguje?

Patent

Měření emisí pachových látek

Měření redukce pachových látek hnojiv byla provedena ve spolupráci s akreditovanou laboratoří ODOUR. Bylo naměřeno úspěšné snížení emisí amoniaku a dalších pachových látek. Výslednou zprávu si můžete prohlédnout zde.