Member of FPK Group

Kalojemy

Přípravek Ekobakter zvyšuje biologickou aktivitu kalu, čímž zabraňuje kumulaci znečišťujících látek. Organické látky podléhají rychlejšímu rozkladu a zpracování kalu je efektivnější.

ka

Účinky preparátu

  • Změna charakteru splašků
  • Rozpuštění povrchové krusty na kalojemu a tím zvýšení prostupnosti pro atmosférický kyslík
  • Snížení emisí NH3 (amoniaku) a H2S (sirovodíku) do okolního prostředí
  • Redukce rozvoje hnilobných baktérií
  • Zrychlení procesu denitrifikace díky spolupůsobení anaerobních a aerobních bakterií


Při neefektivním čištění odpadních vod se do aeračních nádrží dostává velké množství znečišťujících látek (těžké kovy, ropné produkty aj.). Ty se pak kumulují v biocenóze aktivního kalu, čímž prudce snižují jeho biologickou aktivitu. Na povrchu přebytečného kalu se tvoří pevná krusta omezující vypařování vody, což výrazně prodlužuje dobu vysoušení kalu a zamezuje přísunu kyslíku. Kyslík je důležitý pro růst zelených vodních řas, rozvoj prvoků a hydrobiontů schopných využívat organické zbytky a tím čistit vodu.

 

Vytvářející se tvrdou povrchovou krustu je možno likvidovat mechanicky (mícháním, převrstvováním), chemicky (přidáním speciálních reagentů) nebo biologicky (za použití aktivátorů-biopreparátů). 

První způsob vyžaduje velké finanční náklady spojené s provozem míchacích zařízení (míchadel, čerpadel). Kromě toho mechanické zpracování kalu zvyšuje množství pachových látek uvolňovanýho z povrchu kalu. Obecně tedy tento způsob zajišťuje jen dočasný výsledek, (přestane-li míchání, proces vytváření krusty se rychle obnoví).

Druhý způsob je rovněž neefektivní, jak z pohledu ekonomického tak ekologického.

Třetí způsob může být efektivnější než oba předchozí za podmínky použití nepatogenních vysoce aktivních kmenů mikroorganismů, umožňujících nejen měnit fyzikálně-chemické vlastnosti kalu, ale i snížit emise pachových látek do ovzduší.

 

Ekobakter je založen na třetím tedy biologickém principu. Unikátní směs mikroorganismů umožňuje rychlý rozklad krusty na kalojemu, napomáhá vypařování vody a zvyšuje tak biologickou aktivitu kalu.

Aplikace a ředění

Ošetřit povrchovou vrstvu (5-10 cm) kalojemu v poměru 1,25 l preparátu na 10 m3 splašků. Před aplikací preparát předběžně rozředit vodou z usazovacích nádrží. Na třech až čtyřech místech provést aplikaci připraveného roztoku pod povrchovou krustu. Ošetření provést dvakrát s intervalem 2 měsíců.