Member of FPK Group

Příklady z praxe

Posouzení vlivu organického hnojiva ManEco na vodní a vzdušný management půdy

Pokus proveden ve spolupráci s Prof. J.Marečkem (Jihočeská univerzita)

Závěry

Na základě získaných výsledků byla potvrzena hypotéza ohledně pozitivního vlivu organického hnojiva ManEco na půdní strukturu, a to ve všech variantách, v porovnání s pozemkem nehnojeným i s pozemkem hnojeným granulovaným kravským hnojem.
Pozitivní efekt na zlepšení půdní struktury po 3 měsících lze považovat za téměř okamžitý.

Výnosový pokus Lukavec 2016 - konzumní brambory

V tomto pokusu byla testována varianta hnojiva ManEco, kdy kromě tradičního substrátu - slámy, byla do směsí při výrobě hnojiva přidána ještě tráva.

Pokusná plocha byla rozdělena na čtyři části, z nichž každá byla hnojena jiným způsobem:

  • Kontrolní
  • Organické hnojivo
  • Minerální hnojivo
  • Organické/minerální hnojivo v poměru 1 : 1

 

Nejlepší výsledky vykázala kombinovaná varianta.

Pokud se přidržíme metodiky ÚKZÚS pro stanovení hodnoty organického hnojiva podle obsahu živin, pak můžeme konstatovat, že nahrazením 50% minerálních hnojiv organickým hnojivem Maneco nepředstavuje v nákladech žádné navýšení, zatím co dodatečný zisk z jednoho hektaru se pohybuje na úrovni 20 tis. Kč.