Member of FPK Group

Zpracování kalu

Přidávání přípravku Ekobakter do stabilizačních nádrží ČOV urychluje zpracování kalu. Výsledný kal je díky efektivnějšímu rozkladu kvalitnější, obsahuje větší množství živin, a je tak vhodnější pro kompostování než běžné čistírenské kaly.
Činidlo PROBIO-K2 lze efektivně využít při výrobě kvalitního organického hnojiva, kde základní vstupní surovinou jsou kaly z čistíren odpadních vod jak komunálních, tak i průmyslových.

kalkomnpostovanikalu

Přínosy využití kalu pro kompostování

  • Zvýšení obsahu vody v půdě
  • Zlepšení tepelného, vodního i vzdušného režimu půd

Jaký kal pro kompostování využít?

Připrocesu výroby hnojiva lze využít kaly z ČOV v různém stupni úpravy – primární kal, stabilizovaný kal i separovaný kal, a to buď na jednotlivou zakládku kompostu každý kal samostatně nebo lze na jednu zakládku aplikovat i více druhů kalu současně. Separovaný kal z ČOV vykazuje u všech sledovaných parametrů podstatně menší rozdíly naměřených hodnot a vyšší obsah sušiny než primární a stabilizovaný kal. Z těchto důvodů se separovaný kal jeví jako nejvhodnější ze všech druhů čistírenských kalů pro využití při kompostování.

Jaký typ nosiče využít pro kompostování?

Další důležitou podmínkou úspěšného zpracování kalů z ČOV je použití vhodného nosiče do zakládky kompostu ve shodném stupni dezintegrace. Takovým vhodným nosičem může být například sláma nebo obilní, řepková či dřevní štěpka.

Využití kompostu z kalů

​Komposty na bázi čistírenských kalů mohu být využívány ve dvou variantách, a to jako jako organominerální hnojivo při aplikaci na slabě narušené a slabě znečištěné půdy, nebo jako zúrodňující doplněk do půdních substrátů pro silně znečištěné městské technogenní a poškozené půdy. ​

Aplikace činidla

Aktivní činidlo PROBIO-K2 se aplikuje vždy před smícháním zakládky kompostu na povrchu kalu. Bezprostředně po každém doplnění materiálů do zakládky kompostu musí být vždy provedeno promíchání všech surovin zakládky.
Dávkování činidla PROBIO-K2 se řídí druhem, množstvím a vlhkostí vnesených surovin.
Včasným a pravidelným překopáváním a provzdušováním zakládky kompostu jsou zabezpečeny aerobní podmínky nutné pro potřebné biochemické procesy během celého výrobního procesu kompostování kalů z ČOV.