Member of FPK Group

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba v ČR se v současné době potýká s řadou závažných problémů. Mnohé z problémů jsou zapříčiněny narušením biodynamické rovnováhy mezi regenerativními a degenerativními bakteriemi společně s celkovým poklesem množství mikroorganismů v půdě. Příčin narušení rovnováhy a poklesu celkového množství mikroorganismů je celá řada. Za nejzávažnější příčiny odborníci označují:

 • Snížení úrodnosti aplikací pesticidů a především fungicidů mající negativní dopad na půdní mikrofloru
 • Snížení obsahu organické hmoty představující zdroj živin pro rostliny i půdní mikroorganismy zajišťující mineralizaci složitých organických látek na jednodušší sloučeniny snadno využitelné rostlinami
 • Narušení osevních postupů
 • Hluboká orba, při které dochází k narušení aerobních a anaerobních podmínek v půdě

 

Pokles úrovně mikroorganismů a současné vychýlení biodynamické rovnováhy snižuje přísun živin rostlinám a oslabuje přirozenou imunitu rostlin. Na druhé straně nadměrný rozvoj patogenních mikroorganismů poškozuje vegetaci.


Celkový úbytek mikroorganismů v kombinaci s nadměrnou aplikací minerálních hnojiv způsobuje degradaci půd, jejich náchylnost k erozi a některé další ekologické problémy, především vyplavování dusičnanů do podzemních i povrchových vod.

Dlouhodobé řešení

Společnost MANTECH, a.s. nabízí efektivní technologie pro obnovu biodynamické rovnováhy a navýšení celkové úrovně mikroorganismů v půdě aplikací probiotických mikrobiologických přípravků v kombinaci s aplikací organických hnojiv včetně využití posklizňových zbytků a zelené hmoty meziplodin.

Společná aplikace organického hnojiva s mikrobiálními preparáty Vám umožní nahradit nebo významně snížit použití minerálních hnojiv a chemických prostředků na ochranu rostlin při současném dosažení větších výnosů kvalitní úrody s prodlouženou skladovatelností. Navíc docílíte postupného obnovení úrodnosti půd.

Hlavní přínosy

 • Zvýšení aktivní fixace vzdušného dusíku mikroorganismy žijícími v kořenové sféře (rhizosféře)
 • Zvýšení vodní propustnosti
 • Zlepšení struktury půdy a celkově půdních vlastností
 • Zvýšení produktivity zemědělských kultur, jejich kvality a zabezpečení vysoké úrovně úrodnosti
 • Zvýšení klíčivosti semen, zkrácení vegetační doby a zrychlení fenofáze vývoje kulturních rostlin
 • Stimulace fyziologických procesů (vývoj kořenů, množství listů vytvářených rostlinami, zvětšení aktivní listové plochy a podpora rozvětvování, zvýšení intenzity fotosyntézy a dýchání rostlin)
 • Stimulace přeměny organických látek na látky snadno přijatelné pro rostliny
 • Podpora příjmu stopových prvků z hlubších vrstev půdy a návrat živin do půdy
 • Rozvoj půdního edafonu
 • Posílení imunity, odolnosti proti stresovým podmínkám a potlační rozvoje patogenních organismů
 • Předcházení zhutnění vrchních vrstev půdy v bezorebných systémech
 • Snížení nákladů ve srovnání s tradičními systémy hospodaření

 

Doba aplikace

Aplikace organického hnojiva se provádí v obvyklých agrotechnických lhůtách, aplikace mikrobiálních preparátů se provádí ve všech stádiích rostlinné výroby dle návodu k použití:

- Příprava půdy
- Ošetření osiva/sadby
- Ošetření rostlin v průběhu vegetace
- Zpracování posklizňových zbytků
- Silážování
- Kompostování

Postupy jsou univerzální, a proto je možné je uplatnit pro všechny typy kulturních plodin.