Member of FPK Group

Příprava půdy

Od kvalitní půdy se očekává, že bude obsahovat dostatek minerálních a organických látek (humusu), bude dobře strukturovaná (provzdušněná a schopná zadržovat vodu) a v ní žijící organismy budou v biodynamické rovnováze.

Aplikace mikrobiálního přípravku IH Flora přispívá ke zlepšení všech výše uvedených faktorů. ​​

Příprava roztoku

Pracovní roztok se připravuje z teplé nechlorované vody o 20-25 °C v poměru 1 : 200. (Chlorovanou vodu nechte nejprve odstát v nádrži bez víka po dobu více než 12 hodin.) Hotový roztok se neskladuje, měl by se použít okamžitě po naředění.

Aplikace preparátu

Přípravek IH Flora lze aplikovat jak během podzimní, tak i jarní přípravy půdy. Optimálně se preparát aplikuje společně se zapravením organického hnojiva, kompostu nebo mulčované zelené hmoty z meziplodin, které slouží mikroorganismům jako zdroj potravy, a to přibližně 10-14 dnů před setím.

Přípravek IH Flora lze také aplikovat v rámci zapravení posklizňových zbytků (drcená sláma, chrást,...) do půdy. V případě slámy je vhodné společně s preparátem aplikovat 20-30 kg/ha dusíku, což zajistí rozklad slámy v průběhu jedné sezóny.

Stejně tak je možné preparát do půdy aplikovat společně s minerálními hnojivy. Pokud však půda neobsahuje dostatek organického materiálu, je účinek preparátu oslaben kvůli nedostatečné výživě bakterií. V těchto případech se do pracovního roztoku přípravku doporučuje výživu přidat, tou může být například melasa.

Přínosy aplikace

  • Zrychlení rozkladu organické hmoty a přípravu živin pro rostliny
  • Potlačení anomálního rozvoje patogenních mikroorganismů
  • Snížení úniku dusíku ve formě amoniaku potlačením rozvoje hnilobných bakterií při rozkladu zelené hmoty

Dávkování

​Pro všechny výše uvedené způsoby aplikace je doporučená dávka koncentrátu IH Flora l/ha.

Doporučení

Výsledný efekt mikrobiálního přípravku IH Flora ​může být negativně ovlivněn přímým slunečním zářením, (pokud není preparát bezprostředně po aplikaci zapraven do půdy). Slabší účinek lze také očekávat v případě aplikace při nižších denních teplotách (pod 10-15 °C). Stejně tak se nedoporučuje společná aplikace jak s herbicidy tak s insekticidy a nesmí se aplikovat společně s fungicidy.

Hlavní význam ošetření půdy přípravku IH Flora před setím je potlačení patogenních mikroorganismů, stimulace rozvoje bakterií fixujících dusík a fosfobakterií, které transformují anorganický fosfor v půdě do rozpustné rostlinami přijatelné formy.

Opakované aplikace přípravku IH Flora, jak v rámci předseťové přípravy půdy, posklizňového zapravení rostlinných zbytků do půdy, tak i aplikace během vegetační doby, vedou k postupné revitalizaci půd. Trvalé užívání mikrobiálního přípravku IH Flora ideálně v kombinaci s organickými hnojivy nebo komposty zajistí v průběhu 3-4 let úplné obnovení úrodnosti většiny degradovaných půd.